Polityka bezpieczeństwa
Nowa polityka bezpieczeństwa

GRUPA SMART  (SMART HR Sp. Zo.o Sp.k ) 

Wprowadzenie

 1. Polityka bezpieczeństwa jest odpowiedzią na to w jaki sposób GRUPA SMART przetwarza dane osobowe zarówno uczestników jak i klientów dot. wytycznych RODO
 2. Polityka bezpieczeństwa opisuje w jaki sposób GRUPA SMART gromadzi, wykorzystuje i przetwarza dane osobowe oraz przedstawia zobowiązania w stosunku do osób powierzających nam swoje dane.
 3. Dane osobowe uczestników i klientów są dla nas ważne i zobowiązujemy się chronić ich prawa do poufności danych.
 4. Niniejsza Polityka bezpieczeństwa ma zastosowanie do danych osobowych naszych Uczestników, Klientów, Dostawców i innych osób z którymi kontakt ma na celu uzyskanie dodatkowych informacji związanych z procesem szkolenia i rozwoju. Do celów obowiązującego ustawodawstwa z zakresu ochrony danych, w tym między innymi rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679) („RODO”), podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest SMART HR Sp o.o sp. k ul Inowrocławska 17/106 53-653 Wrocław 
 5. Ilekroć w dokumencie pojawia się GRUPA SMART należy przez to rozumieć SMART HR Sp o.o sp. k ul Inowrocławska 17/106 53-653 Wrocław 
 6. SMART Consulting zastrzega, że możliwe są okresowe zmiany niniejszej Polityki bezpieczeństwa. Wszystkie aktualizacje zostaną opublikowane na stronie internetowej grupa-smart.pl  w zakładce Polityka Bezpieczeństwa
 7. Niniejsza Polityka bezpieczeństwa obowiązuje na terenie działania SMART HR Sp o.o sp. k i na terenie działania Klientów SMART HR Sp o.o sp. k 
 8. Administrator danych (art. 7 ust 4) UODO – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba o których mowa w art3 decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Z ramienia SMART HR Sp o.o sp. k administratorem danych osobowych są pracownicy SMART HR Sp o.o sp. k oraz upoważnieni współpracownicy na podstawie pisemnego pełnomocnictwa

Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?

 1. DANE UCZESTNIKÓW

W celu realizacji usługi organizacji i prowadzenia szkoleń, warsztatów, coachingów i projektów HR” używamy i przetwarzamy dane niezbędne do przeprowadzenia procesu.

Dane pozyskiwane w trakcie

 • imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe (telefon, email)
 • stanowisko
 1. DANE KLIENTA:

W celu realizacji usług dla Klientów gromadzimy i przetwarzamy informacje związane z osobami pracującymi na rzecz Klienta. Gromadzimy i wykorzystujemy informacje dotyczące organizacji i osób w niej pracujących w toku świadczenia takich usług, jak: sprzedaż projektów rekrutacyjnych, szkoleniowych i projektów HR i projektów konsultingowych oraz przedstawienia propozycji marketingowych w/w zakresie

Dane jakie gromadzimy:

 • imię i nazwisko,
 • e-mail służbowy oraz telefon służbowy
 1. DANE DOSTAWCY:

W celu sprawnej współpracy z dostawcami przetwarzamy dane osobowe osób kontaktowych (telefon, mail) oraz numer konta bankowego niezbędny do realizacji płatności.

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

DANE UCZESTNIKÓW/KLIENTA:                                                                         

Gromadzimy dane osobowe na dwa sposoby:                                                                                                       

 • 1.Bezpośrednio od uczestników/klientów                                                                                                        
 • 2.Od osób trzecich
 1. Dane osobowe uczestników
 • Wprowadzenie swoich danych na stronie internetowej grupa-smart.pl przez formularz kontaktowy w ramach zapytań o warsztaty, konsultacje
 • Dane otrzymane od Klienta na zamówienie, którego organizujemy i prowadzimy warsztaty, coachingi i szkolenia oraz projekty HR
 • Przesłanie zapytania e-mailem do konsultanta SMART o warsztaty, szkolenia i coaching
 • Uczestnictwo w konkursie przez kanał społecznościowy, taki jak Facebook czy LinkedIn.
 1. Dane osobowe, które uzyskujemy od osób trzecich

Otrzymujemy dane osobowe również z innych źródeł i osób trzecich. W zależności od okoliczności i obowiązujących przepisów prawa i wymogów, mogą one obejmować dane osobowe uzyskane w następujących sytuacjach:

 • Nasi Klienci mogą udostępniać nam informacje osobowe;
 • Możemy uzyskać informacje o Tobie, wyszukując potencjalnych uczestników i klientów z zewnętrznych źródeł, jak na przykład LinkedIn, Goldenline i z inne strony
 • Jeżeli lubisz naszą stronę na Facebooku lub Linkedin, otrzymamy informacje osobowe z tych stron

  1. DANE KLIENTA:

 

   • Dane osobowe otrzymujemy:
   • jeśli to Klient z nami się skontaktuje poprzez telefon, e-mail lub w sposób zwyczajowo przyjęty.
   • Jeżeli pracownicy SMART kontaktują się z Klientem telefonicznie lub e-mailowo albo w sposób zwyczajowo przyjęty przez naszych konsultantów w ramach rozwoju biznesu.
   • dane osobowe z innych źródeł i osób trzecich zgodnie z lokalnymi przepisami prawa, zasadniczo w ramach analiz lub badań rynku, przeprowadzanych przez osoby trzecie
   • z analizy mediów internetowych i innych
   • z list uczestników istotnych wydarzeń
   • z innych ograniczonych źródeł i od osób trzecich (na przykład od naszych Klientów/ uczestników w zakresie, w jakim przekażą nam Twoje dane w charakterze ich kontaktu referencyjnego).
   1. DANE DOSTAWCY:
    Gromadzimy dane osobowe wynikające ze wzajemnej współpracy niezbędne do dostarczenia usługi lub produktu.

4. UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ:
Gromadzimy dane automatycznie poprzez pliki cookies, pokazujące odwiedziny na stronie internetowej w takim zakresie jak pozwalają na to ustawienia przeglądarki.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?

Dane osobowe wykorzystujemy na prowadzenie działań w procesie projektowania, organizowania i przeprowadzania szkoleń, warsztatów, coachingów i projektów HR

 1. DANE UCZESTNIKÓW:
 • Głównym powodem wykorzystywania danych osobowych są aktualne i przyszłe procesy rozwojowe (szkolenia, warsztaty i coachingi) w których bierze udział zainteresowany uczestnik lub może wziąć spełniając kryteria uczestnictwa w warsztatach. Zgoda na przetwarzanie danych pozwala uczestniczyć w programach rozwojowych prowadzonych i organizowanych przez SMART
 • W szczególności zaś:
 • Gromadzenie danych bezpośrednio od uczestników jak i z innych źródeł i od osób trzecich;
 • Przechowywanie (i aktualizowanie w razie konieczności) danych w naszej bazie danych, abyśmy mogli ponownie kontaktować się w związku z aktualnymi procesami rozwojowymi
 • Świadczenie usług projektowania, organizowania i prowadzenia szkoleń, warsztatów i coachingów oraz projektów HR
 • Możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach stacjonarnych i online;
 • Możliwość uczestnictwa w interaktywnych funkcjonalnościach serwisów
 • Realizacja zobowiązań wynikających z wszelkich zawartych umów z Klientami i dostawcami.
 • Realizacja zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych pomiędzy SMART a osobami trzecimi w związku z programami rozwojowymi i projektami HR
 • Weryfikacja danych z wykorzystaniem zewnętrznych zasobów (takich jak badania psychometryczne czy testy umiejętności) lub prośby o udzielenie informacji (takich jak referencje, kwalifikacji w jakim jest to odpowiednie i zgodne z lokalnymi przepisami prawa);
 • Przetwarzanie danych w celu umożliwienia przesyłania wyselekcjonowanych, istotnych materiałów marketingowych lub innej korespondencji, która może stanowić potencjalne źródło zainteresowania.

 1. DANE KLIENTA:
 • Przetwarzamy dane naszych Klientów w celu nawiązania i potwierdzenia warunków współpracy, przebiegu współpracy oraz ich efektów.  Głównym powodem wykorzystywania informacji o Klientach jest skuteczne dostarczenie projektów rozwojowych do organizacji oraz działania marketingowe związane z poszerzeniem oferty rozwojowej.

 1. DANE DOSTAWCY:
 • Dane osobowe dostawy przetwarzamy w wymiarze niezbędnym do potwierdzenia zawartych umów o współpracy
    1. UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ:
    • Wykorzystujemy dane w celu poprawy korzystania z naszej strony internetowej, dopasowania jej treści do realizowanych projektów i potrzeb użytkowników. Możemy wykorzystywać dane dotyczące sposobu korzystania z naszych stron internetowych w celu poprawy innych aspektów naszej komunikacji.
    • Zastrzegamy, że komunikacja od i do pracowników SMART w tym wiadomości e-mail, może być sprawdzana w ramach wewnętrznych lub zewnętrznych dochodzeń lub postępowań sądowych.
    1. DANE MARKETINGOWE
     • Jeżeli zostanie udzielona stosowna zgoda, okresowo SMART przesyła informacje, które mogą zainteresować Uczestników, Klienta i osoby trzecie w obszarze nowych usług SMART:
     • wprowadzanych na rynek nowych usług i produktów firmowych
     • sprzedaż naszych usług rekrutacyjnych
     • przesyłanie informacji o spotkaniach branżowych, networkingowych
     • informacje i raporty o rynku rekrutacji i szkoleń

Komu udostępniamy dane osobowe?

 1. DANE UCZESTNIKÓW:

Udostępniamy dane osobowe wymienione powyżej, Dostawcom oraz Partnerom w celu realizacji projektów rozwojowych, organizacji szkoleń i sesji coachingowych.

 1. DANE KLIENTA:

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji projektów HR, szkoleń i sesji coachingach świadczonych w ramach działalności SMART Consulting

 1. DANE DOSTAWCY:

Przetwarzamy dane osobowe w zakresie jak powyżej w celu skutecznej współpracy.

 1. UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ:

O ile nie zdecydujesz inaczej, możemy udostępniać dane dostawcom usług analizy statystyk stron internetowych.

W jaki sposób chronimy dane osobowe?

 1. Jesteśmy zobowiązani do podejmowania wszystkich uzasadnionych i odpowiednich środków w celu ochrony posiadanych informacji osobowych przed nadużyciem, utratą lub nieupoważnionym dostępem. W tym celu wdrożyliśmy szereg odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Obejmują one środki przeciwdziałania każdemu podejrzewanemu naruszeniu bezpieczeństwa danych.
 2. Jeżeli podejrzewasz jakiekolwiek nadużycie, utratę lub nieupoważniony dostęp do Twoich informacji osobowych, niezwłocznie nas powiadom. Zgłoszenia na adres s.klyczek@grupa-smart.pl

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy przez okres 5 lat, jeśli w tym czasie któraś ze stron nie podejmie kontaktu wówczas automatycznie usuniemy dane.

Jak uzyskać dostęp do przekazanych nam danych osobowych, poprawić je lub wycofać?

Jednym z głównych celów RODO jest ochrona i doprecyzowanie praw obywateli UE i osób przebywających w UE w zakresie ochrony danych. Oznacza to, że osoba udostępniająca dane osobowe zachowuje różne prawa względem swoich danych, nawet po ich przekazaniu do SMART.

Są one opisane szczegółowo poniżej.

    1. W każdym momencie masz dostęp i prawo do zmiany, poprawy oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej SMART Consulting Sylwia Kłyczek. Kontakt z nami s.klyczek@grupa-smart.pl Rozpatrzymy Twój wniosek bez zbędnej zwłoki (nie później niż w ciągu 48 h od daty zgłoszenia) oraz w każdym przypadku, zgodnie z wymogami właściwego prawa.
    2. Prawo do sprzeciwu: Masz prawo do sprzeciwu, jeśli wykorzystujemy dane osobowe w celach innych niż określone powyżej. W takim wypadku złóż wniosek o sprzeciw poprzez kontakt s.klyczek@grupa-smart.pl a w ciągu max 48 h uzyskasz naszą odpowiedz.
    3. Prawo do wycofania zgody: Po udzieleniu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów określonych działań lub zgody na prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę.
    4. Wnioski osób, których dane dotyczą, o udostępnienie danych: SMART gwarantuje prawo, aby w dowolnym momencie weryfikować jakie informacje na temat Uczestnika Klienta, Dostawcy, osoby udzielającej referencje posiadamy. Każda zainteresowana osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do zmiany, aktualizacji lub usunięcia takich informacji. W przypadku wystąpienia takiego żądania możemy usunąć dane poprosić o weryfikację tożsamości lub o podanie dodatkowych informacji dotyczących wniosku; oraz odrzucić wniosek, jeżeli prawo na to zezwala, uzasadniając naszą decyzję.
    5. Prawo do wymazania: W niektórych sytuacjach (na przykład w przypadku bezprawnego przetwarzania danych) istnieje prawo żądania „wymazania” danych osobowych. Odpowiemy na wniosek w ciągu 30 dni. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku usuniemy dane, z zastrzeżeniem, że pozostaniesz (imię i nazwisko) w naszym rejestrze jako osoba, która nie życzy sobie kontaktu z nami. Masz prawo odmówić zgody na takie rozwiązanie.
    6. Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo, według swojego uznania, przekazać swoje dane od nas innemu administratorowi danych.
    7. Prawo do złożenia skargi w organie nadzoru: Masz prawo do złożenia skargi we właściwym miejscowo organie nadzoru

Zgoda

Art. 4(11) RODO stwierdza, że zgoda oznacza „dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych”.

Oznacza to:

    • że udzielenie zgody jest dobrowolne, bez wywierania jakiegokolwiek nacisku na Ciebie;
    • że udzielenie zgody jest świadome co do zakresu przetwarzania danych i celu
    • zgody na przetwarzanie danych w/w zakresie dot. działań rekrutacyjnych i marketingowych znajdują się w korespondencji e-mail, na stronie internetowej w formularzu kontaktowym

W ramach świadczonych usług Smart Consulting Sylwia Kłyczek można wyrazić zgodę na:

    • Przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu realizacji projektów rekrutacyjnych
    • Przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji projektów szkoleniowych, warsztatowych i rozwojowych (coaching)
    • Przetwarzania danych osobowych w zakresie marketingowym – dostarczania ofert rekrutacyjnych, nowych rozwiązań w obszarze HR, raportów oraz ofert działań szkoleniowych
    • Zgody na przesyłanie drogą elektroniczną i telefoniczną (poprzez telefon, mail, komunikator, portal) informacji handlowych dot. Smart Consulting Sylwia Kłyczek i podmiotów powiązanych

Co to są pliki cookies i w jaki sposób je wykorzystujemy?

„Cookie” to niewielki ciąg danych przechowywany na twardym dysku Twojego komputera. Niemal wszystkie strony wykorzystują pliki cookies, nie szkodząc Twojemu systemowi.

Jeżeli chcesz sprawdzić lub zmienić rodzaje akceptowanych plików cookies, możesz to zwykle zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki. Informujemy o tym również na naszej stronie ustawień marketingowych na stronie internetowej.

Wykorzystujemy pliki cookies do śledzenia Twojej aktywności, aby zapewnić Ci możliwie najsprawniejsze doświadczenie podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Możemy wykorzystywać informacje z plików cookies, aby upewnić się, że podczas Twojej następnej wizyty zaproponujemy Ci opcje dopasowane do Twoich preferencji. Możemy także wykorzystywać pliki cookies do śledzenia ruchu sieciowego oraz do celów reklamowych.

Jeżeli nie chcesz otrzymywać plików cookies, które nie są bezwzględnie konieczne do działania podstawowych funkcjonalności naszej strony internetowej, możesz nie wyrazić zgody, odpowiednio zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Dodatkowe informacje o plikach cookies i o tym, jak je wyłączyć, dostępne są na stronie internetowej aboutcookies.org. Znajdziesz tam również informacje, jak usunąć pliki cookies ze swojego komputera.